LAV ile Hep Yeni Bir Heyecan
KİŞİSEL VERİLERİNİZ KORUMA ALTINDA

LAV olarak; İnternet sitemizde oluşturduğunuz üyelik hesabı ve almış olduğunuz ürün ve hizmetler sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önem göstermekteyiz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, kişisel bilgilerinizin ne şekilde toplanacağını, işleneceğini, saklanacağını ve paylaşılacağını iş bu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası” ile dikkatinize sunmaktayız. 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla talep ettiğimiz, kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel bilgiler (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası vb.) LAV tarafından toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Topladığımız tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmekte; bu verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla şirketimizce her türlü idari ve teknik önlem alınmaktadır.

 • Sitemiz üzerinden Ürün ve hizmet satın almak, üyelik sözleşmesi ile LAV ile irtibat kurmanıza olanak sağlamak,
 • Satın aldığınız, talep ettiğiniz hizmetler veya bilgi edinme, öneri ve şikayet gibi konularla ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,
 • İlginizi çekebilecek tanıtım, duyuru ve fırsatları paylaşmak,
 • LAV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak,
 • Ürün tercihlerinizi belirleyerek sizi ilgilendirebilecek içerikleri oluşturmak ve sizlerle paylaşmak,
 • Veri analizi, güvenlik, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
 • Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik alınan önlemlere karşın, herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda LAV olarak durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğiz.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirketimizde toplanan kişisel veriler gizlilik sözleşmeleri eşliğinde aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarılabilmektedir:

 • Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimizle, Yasalara uygun olarak pazarlama faaliyeti sürdürdüğümüz çözüm ortaklarımızla, Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. grup şirketlerine, hissedarlarımıza,
 • Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel Veriler Kanunu kapsamında

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

LAV olarak; bu haklarınızı kullanabilmeniz için sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırız. Haklarınızı kullanmak için info@lav.com.tr adresine tüm taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. 

SOSYAL MEDYADA LAV
/lavturkiye
YENİLİKLERDEN HABERDAR OLUN
Copyright @2017 Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş