150 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO BEDAVA
 

Kişisel Verileri Koruma Hakkında


LAV olarak; İnternet sitemizde oluşturduğunuz üyelik hesabı ve almış olduğunuz ürün ve hizmetler sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunmasına önem göstermekteyiz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, kişisel bilgilerinizin ne şekilde toplanacağını, işleneceğini, saklanacağını ve paylaşılacağını iş bu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası” ile dikkatinize sunmaktayız. 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Korunması

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla talep ettiğimiz, kendi istek ve iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel bilgiler (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası vb.) LAV tarafından toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Topladığımız tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmekte; bu verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla şirketimizce her türlü idari ve teknik önlem alınmaktadır.

-Sitemiz üzerinden Ürün ve hizmet satın almak, üyelik sözleşmesi ile LAV ile irtibat kurmanıza olanak sağlamak,
-Satın aldığınız, talep ettiğiniz hizmetler veya bilgi edinme, öneri ve şikayet gibi konularla ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,
-İlginizi çekebilecek tanıtım, duyuru ve fırsatları paylaşmak,
-LAV tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak,
-Ürün tercihlerinizi belirleyerek sizi ilgilendirebilecek içerikleri oluşturmak ve sizlerle paylaşmak,
-Veri analizi, güvenlik, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
-Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.
-Kişisel verilerin korunmasına yönelik alınan önlemlere karşın, herhangi bir kişisel verinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda LAV olarak durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğiz.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirketimizde toplanan kişisel veriler gizlilik sözleşmeleri eşliğinde aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarılabilmektedir:

-Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimizle, Yasalara uygun olarak pazarlama faaliyeti sürdürdüğümüz çözüm ortaklarımızla, Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. grup şirketlerine, hissedarlarımıza,
-Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel Veriler Kanunu kapsamında;

-Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

LAV olarak; bu haklarınızı kullanabilmeniz için sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırız. Haklarınızı kullanmak için info@lav.com.tr adresine tüm taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş.
Bina ve Tesislerdeki Güvenlik Kameraları Hakkında
Aydınlatma Metni

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, İn köy Mahallesi Eskişehir Karayolu Bulvarı No:96 Kütahya adresinde mukim Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. (“Gürok”) tarafından hazırlanmıştır.

Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. ye ait bina, fabrika, ofis ve yerleşkeleri içerisindeki giriş kapıları, bina dış cepheleri, otopark, güvenlik kulübesi, toplantı odaları ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve tesis güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Gürok Bilgi Teknolojileri ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş.’ne yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş.